Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

greenbar_998x20

หน้าหลัก กิจกรรมความเคลื่อนไหว สสย. อบรม “สื่อสู่ปัญญา:การหยั่งรู้เพื่อการพัฒนาชีวิต

greenbar_998x20

สสย. อบรม “สื่อสู่ปัญญา:การหยั่งรู้เพื่อการพัฒนาชีวิต

แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.)
ร่วมกับ
โครงการสุขแท้ด้วยปัญญา
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“สื่อสู่ปัญญา:การหยั่งรู้เพื่อการพัฒนาชีวิต
สำหรับผู้สร้างและผู้รับสื่อ”

salaya_interview
            การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำกระบวนการเรียนรู้แบบสุขแท้ด้วยปัญญามาประยุกต์ใช้กับงานสื่อ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีพื้นฐานแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ เท่าทันบริโภคนิยม และช่วยเสริมศักยภาพการทำงานให้กับผู้ดำเนินงานโครงการของ สสย. โดยจัดขึ้นในวันที่ 23-26 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ ลอดจ์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
            เนื้อหาที่ใช้ในการอบรม ประกอบด้วย ความหมายของสื่อและการสื่อสารพื้นฐานระหว่างมนุษย์กับมนุษย์  การสื่อสารระหว่างมนุษย์กับสังคม การเรียนรู้การสื่อสารระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบของสื่อต่อสังคม  บทบาทของผู้ผลิตสื่อ  และทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
            กระบวนการอบรมเป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่ม ประกอบด้วย การใช้คำถามที่ทำให้กลุ่มคิดและค้นพบคำตอบ  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มย่อย  สุนทรียสนทนา และกิจกรรมต่างๆ เช่น เกมกระซิบ การพึ่งพาและอิสรภาพ การรักษาบ้านจากโรคร้าย
การเล่นเกมกระซิบ แบ่งกลุ่มและให้แต่ละกลุ่มสื่อสารข้อความที่กำหนดให้ผ่านสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ปรากฏว่าทุกกลุ่มไม่สามารถสื่อสารสาระสำคัญของข้อความได้ถูกต้องครบ ถ้วน ทั้งนี้เป็นเพราะมีอุปสรรคหลายประการระหว่างการสื่อสาร เช่น การรับสารโดยไม่ทำความเข้าใจเนื้อหาของสาร  การไม่เปิดใจรับสาร  การใช้ประสบการณ์เดิมตีความสารที่ได้รับ เป็นต้น
            เกมรักษาบ้านจากโรคร้าย กำหนดสถานการณ์ให้ทุกคนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง  ในหมู่บ้านมีบ้านว่างอยู่หนึ่งหลัง ทุกคนต้องช่วยกันดูแลไม่ให้โรคร้ายเข้าไปในบ้านได้ เมื่อโรคร้ายเข้าไปใกล้บ้านไหน จะต้องมีคนเข้าไปรักษาบ้านนั้น ปรากฏว่ากลุ่มสามารถรักษาบ้านได้เพียงระยะ เวลาสั้นๆ  ทั้งนี้เป็นเพราะมีอุปสรรคในการสื่อสารในกลุ่ม เช่น การไม่เข้าใจกติกา การไม่เชื่อมั่นซึ่งกันและกัน เป็นต้น
            กิจกรรมที่ใช้ในการอบรมล้วนให้ข้อคิดที่ดี  เช่น การแบ่งกลุ่มบอกเล่าการกระทำที่ทำให้แต่ละคนไม่ชอบหรือเป็นทุกข์และการกระทำ ที่เห็นว่าเป็นความดีงาม ให้เพื่อนในกลุ่มช่วยมองแต่ละการกระทำในหลายๆ มุมมอง  เป็นการประเมินตนเองแบบ 360 องศา
            อีกกิจกรรมหนึ่งคือการอ่านและเขียนบทกวี เริ่ม ด้วยวิทยากรอ่านกวีนิพนธ์คนละหนึ่งบท มีสาระเกี่ยวกับธรรมชาติและชีวิต แล้วให้ทุกคนเขียนบทกวีมาอ่านให้กลุ่มฟัง เป็นการฝึกเลือกเฟ้นถ้อยคำที่จะสื่อต่อสังคม
การสื่อสารที่งดงามและมีพลังจะสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีอยู่ตลอดเวลา ต้องชมเชยทีมวิทยากรที่คัดสรรกิจกรรมให้เพลิน (play and learn) ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการจัดเวทีบอกเล่าประสบการณ์การทำงาน การมอบของรักของหวงให้เพื่อนที่อยากได้  การแบ่งกลุ่มสร้างหนังสั้นความยาวประมาณ 4 นาที  และที่สร้างอารมณ์สะเทือนใจได้ถ้วนหน้าคือภาพยนตร์ชุด dreams ของ อากิระ คุโรซาวา ยอดผู้กำกับชาวญี่ปุ่น เรื่องแรกสื่อถึงความเข้มงวดของวิถีชีวิตและความเชื่อในกรอบของสังคม เด็กน้อยที่กล้าก้าวออกมาจากกรอบจึงถูกทอดทิ้งให้ก้าวต่อไปตามลำพัง แต่ในที่สุดเขาก็ได้ค้นพบโลกที่สวยงาม อีกเรื่องหนึ่งสื่อถึงเกียรติยศที่ สังคมสร้างขึ้นร้อยรัดผู้คน  ในที่สุดก็ต้องตายอย่างไร้ค่า

เป็นการอบรมที่ให้สารประโยชน์และความประทับใจแก่ผู้เข้าอบรมถ้วนหน้า

ระบบค้นหาข้อมูล

เมนูลัด


ผู้ให้การสนับสนุน
kulogo   01_MICT  02_EDU  03_UNESCO  04_SSS  05_SSY  06_ThaiPBS  07_STOU  08_CCDKM